Mēs varam palīdzēt!

Vai vēlaties uzzināt vairāk par mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem? 

Zvaniet  : +371 6000 20 50

 

Informācija par jūsu tiesībām iebilst pret savu personas datu apstrādi saskaņā ar GDPR 21. pantu

  

1. Tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi atsevišķos gadījumos

 

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas tiek veikta, pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta e) apakšpunktu (datu apstrāde sabiedrības interesēs) un 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (leģitīmo interešu ievērošana) ar jūsu konkrēto situāciju saistītu iemeslu dēļ, turklāt tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi attiecināmas arī uz profilēšanu, kas pamatojas uz minētajiem noteikumiem.

 

Ja jūs iebilstat pret savu personas datu apstrādi, mēs jūsu personas datus vairs neapstrādāsim, izņemot gadījumus, kad spēsim pierādīt, ka pastāv pārliecinoši likumīgi apstrādes iemesli, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai arī kad apstrādes mērķis ir īstenot vai aizstāvēt mūsu vai trešo personu likumīgās prasības.

 

2. Tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešās reklāmas nolūkos

 

Atsevišķos gadījumos mēs jūsu personas datus apstrādāsim tiešās reklāmas nolūkos. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi šādas reklāmas nolūkos; tas attiecas arī uz profilēšanu, ja tā ir saistīta ar šāda veida tiešo reklāmu.

 

Ja jūs iebilstat pret savu personas datu apstrādi tiešās reklāmas nolūkos, mēs jūsu personas datus šādos nolūkos vairs neapstrādāsim.

 

Iebildumus pret personas datu apstrādi var izteikt jebkādā veidā, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz šādu adresi:

 

SIA "GC Leasing Baltic"

Datu aizsardzības speciālistam

Vienības gatve 109

LV-1058, Rīga

Latvija

E-pasta adrese: datu-aizsardziba@grenke.lv

 

Informācija par datu aizsardzību

 

 Tālāk norādītā informācija par datu aizsardzību sniedz ieskatu, kā jūsu dati tiek apkopoti un aizsargāti.

 

Ar šo informāciju mēs vēlētos sniegt jums pārskatu par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, un par jūsu tiesībām saskaņā ar datu aizsardzību reglamentējošajiem tiesību aktiem. Precīzi apstrādājamie dati un to izmantošana ir galvenokārt atkarīga no tā, kādi pakalpojumi tiek pieprasīti un kuriem tiek sniegta piekrišana.

 

1. Kas ir atbildīgs par datu apstrādi un ar ko man šajā jautājumā sazināties?

 

Kontaktinformācija:

 

      SIA "GC Leasing Baltic"
      Vienības gatve 109 
      LV-1058, Rīga

      Latvija

      Tālr.: +371 6000 20 50

      Fakss: +371 6000 20 40

 

Ar mūsu uzņēmuma datu aizsardzības speciālistu jūs varat sazināties, adresējot savu iesniegumu atbilstoši šādiem rekvizītiem:

 

SIA "GC Leasing Baltic"Datu aizsardzības speciālistam

Vienības gatve 109 
LV-1058, Rīga

Latvija

E-pasta adrese: datu-aizsardziba@grenke.lv 

 

2. Kādus avotus un datus mēs izmantojam?

 

Mēs apstrādājam personas datus, ko saņemam no saviem klientiem darījuma attiecību ietvaros. Mēs arī (ja tas nepieciešams pakalpojuma sniegšanai) apstrādājam personas datus, kurus mums ir atļauts iegūt no publiski pieejamiem avotiem (piemēram, kredītu reģistra, zemesgrāmatām, uzņēmumu, nodibinājumu un biedrību reģistriem, maksātnespējas reģistra, preses, interneta) vai ko mums sadarbības ietvaros nodod tirdzniecības partneri vai citas trešās personas (piemēram, licencēti publisko reģistru datu atkalizmantotāji).

 

Svarīgi personas dati ir:

 • Informācija par personu (vārds, adrese, personas kods, dzimšanas datums)

 • Kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 • Identifikācijas informācija (piemēram, personu apliecinoša dokumenta informācija)

 • Autentifikācijas dati (piemēram, paraksta paraugs)

 • Informācija par pasūtījumu (piemēram, maksājuma uzdevums)

 • Mūsu līgumsaistību izpildes nolūkā apkopotie dati (piemēram, pārdošanas dati no maksājumu transakcijām)

 • Informācija par darījuma iesaistīto personu finanšu situāciju (piemēram, kredītinformācija, vērtēšanas/reitingu dati, aktīvu izcelsme)

 • Reklāmas un pārdošanas dati (ieskaitot reklāmas novērtējumus), dati par dokumentiem (piemēram, apspriedes protokols)

 • Cita iepriekšējām datu kategorijām līdzīga informācija.

 

3. Kādēļ mēs apstrādājam jūsu datus (apstrādes mērķis) un uz kāda tiesiska pamata?

 

Mēs apstrādājam personas datus saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) noteikumiem un Fizisko personu datu apstrādes likumu.

 

a. Lai izpildītu līgumsaistības (GDPR 6. panta 1. panta b) apakšpunkts)

 

Datu apstrāde notiek, lai nodrošinātu klientiem finanšu pakalpojumu līgumus, vai arī lai īstenotu pasākumus pēc jūsu lūguma pirms līguma noslēgšanas. Datu apstrādes mērķis pirmajā posmā tiks noteikts attiecībā uz pašu produktu (piemēram, līzings un faktorings), un tas var ietvert dažādas vajadzības saistībā ar darījumu novērtēšanu, apspriešanu un izpildi. Sīkāku informāciju par datu apstrādes mērķiem lūdzu skatīt attiecīgajos līguma dokumentos un noteikumos un nosacījumos.

 

b. Mūsu leģitīmo interešu ievērošanas nolūkos (GDPR 6. panta 1. panta f) apakšpunkts)

 

Ja nepieciešams, mēs ne tikai apstrādāsim jūsu datus faktiskas līguma izpildes nolūkā, bet arī lai aizsargātu savas un trešo personu likumīgās intereses, it īpaši:

 •  Veicot apspriedes un datu kopīgošanu ar licencētu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datu atkalizmantotāju, lai noteiktu kredītvadības un saistību neizpildes riskus.

 

Lai pārbaudītu jebkādus kredītu vai saistību neizpildes riskus, kā arī aizsargātos pret jebkādu noziedzīgu rīcību, mēs datus par pieprasījumu un pieteicēju sniedzam sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CREFO Rating", reģistrācijas Nr. 40003807493, juridiskā adreses: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, Latvija ). Turklāt mēs sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "CREFO Rating" sniegsim arī tādus personas datus, kas apkopoti par šādām attiecībām, to izpildi un izbeigšanu, kā arī par līgumam neatbilstošu rīcību vai krāpnieciskām darbībām. Šo datu nosūtīšanas juridiskais pamatojums ir GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tāpat personas datu nosūtīšanas pamats var tikt pamatots ar GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu gadījumā, ja persona ir devusi skaidru un nepārprotamu piekrišanu savu datu apstrādei.

GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu kā datu nosūtīšanas pamatojumu var izmantot tikai gadījumā, ja tas nepieciešams mūsu vai trešo personu likumīgo interešu aizsardzībai, un šāda veida personas datu apstrāde ir svarīgāka par attiecīgās personas, kuras personas datus nepieciešams aizsargāt, interesēm, pamattiesībām un pamatbrīvībām.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datu atkalizmantošanas kompānija apstrādās saņemtos datus un izmantos šos datus arī personas profila izveidei (vērtēšanai), lai sniegtu saviem līgumpartneriem Eiropas Savienībā, Eiropas Ekonomikas zonā un Šveicē, un, ja nepieciešams, arī citās trešajās valstīs (ar nosacījumu, ka Eiropas Komisija šajā sakarā ir pieņēmusi attiecīgu lēmumu par personas datu aizsardzības līmeņa atbilstību) informāciju, lai tie savukārt varētu cita starpā novērtēt fizisko personu kredītspēju.

Mūsu uzņēmums sadarbojas ar licencētu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datu atkalizmantotāju, nodrošinot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informāciju un dažādus kredītvadībai un kredītrisku parvaldībai nepieciešamos informācijas pakalpojumus un produktus. Minēto pakalpojumu sniedzējs ir:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CREFO Rating", reģistrācijas Nr. 40003807493, juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, Rīga, Latvija.

Lai uzzinātu sīkāku informāciju atbilstoši minētās kompānijas veiktajām personas datu apstrādes aktivitātēm saskaņā ar GDPR 14. pantā sniegto aprakstu, lūdzu skatīt informāciju šajā saitē: https://www.crediweb.lv/ 

 • Produktu pārdošanas nosacījumu analīzei un procedūru optimizēšanas mērķiem, lai klientiem nodrošinātu attiecīgu piekļuvi produktiem;

 • Reklāmas vai tirgus izpētēm un aptaujām, ja neesat iebildis pret savu personas datu apstrādi;

 • Tiesisku prasību izvirzīšanai un aizstāvībai tiesisku strīdu gadījumā;

 • IT drošības garantēšanai un IT sistēmas darbības aizsardzībai mūsu uzņēmumā;

 • Noziedzīgu darbību novēršanai un atklāšanai;

 • Ēku un iekārtu drošības pasākumiem (piemēram, ieejas kontrole);

 • Pasākumiem, lai nodrošinātu nacionālo uzraudzības institūciju prasības;

Uzņēmējdarbības pārvaldības pasākumiem un produktu un pakalpojumu attīstības pasākumiem

 

c. Pamatojoties uz jūsu piekrišanu (GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

 

Ja esat devis mums piekrišanu apstādāt personas datus noteiktos nolūkos (piemēram, jūsu personas datu pārsūtīšana mūsu uzņēmumu grupas ietvaros, maksājuma darījuma datu izvērtēšana mārketinga nolūkos), šīs apstrādes veikšana būs likumīga, pamatojoties uz jūsu sniegto piekrišanu. Piekrišanu jebkurā laikā var atsaukt.

 

d. Pamatojoties uz tiesību aktu noteikumiem (GDPR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) vai sabiedrības intereses (GDPR 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts)

 

Mums ir jāizpilda dažādas tiesību aktos (t.i., Latvijas Republikai saistošajos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumos un nodokļu jautājumus reglamentējošo tiesību aktu noteikumos) noteiktās prasības un līzinga devējiem piemērojamās specifikācijas. Datu apstrādes iemesli ietver maksātspējas pārbaudi, identitātes un vecuma apstiprināšanu, krāpšanas un naudas atmazgāšanas novēršanu, nodokļu jautājumus reglamentējošajos tiesību aktos noteikto pārbaudes un ziņošanas prasību izpildi, kā arī risku novērtēšanu un pārvaldīšanu.

 

4. Kas saņems manus datus?

 

Piekļuvi jūsu datiem saņems mūsu uzņēmumu biroji, kuriem jūsu dati nepieciešami, lai mēs izpildītu savas līgumiskās un likumiskās prasības. Šādiem nolūkiem datus var saņemt arī mūsu pakalpojumu sniedzēji un aģenti, kurus mēs izmantojam, ja vien tie ievēro konfidencialitātes saistības atbilstoši GDPR prasībām un citus personas privātumu nodrošinošus normatīvos tiesību aktus. Šie uzņēmumi, kuri mūs nodrošina ar atbalstu pamatpakalpojumu sniegšanā, ietilpst kredītu-aizdevumu pakalpojumu, IT pakalpojumu, loģistikas, drukas pakalpojumu, telekomunikāciju, parādu piedziņas, padomu sniegšanas un konsultāciju, kā arī pārdošanas un mārketinga kategorijās.

Lūdzu, ievērojiet, ka, nosūtot datus saņēmējiem ārpus mūsu uzņēmuma, mums ir jāsaglabā visi ar klientu saistītie dati un mums zināmie novērtējumi konfidenciāli, īstenojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas. Mums ir atļauts nosūtīt informāciju par jums tikai tādā gadījumā, ja tiesību aktu noteikumos noteikta tāda prasība, jūs esat tam sniedzis piekrišanu, vai arī ja tas nepieciešams savstarpējo attiecību nodibināšanai, izbeigšanai vai uzraudzībai. Potenciālie personas datu saņēmēji saskaņā ar šiem nosacījumiem ir (piemēram):

 • Valsts iestādes un institūcijas (piemēram, Latvijas Banka, Noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests, nodokļu institūcijas, tiesībsargājošās iestādes), ja vien pastāv tiesību aktos noteikts vai oficiāls pienākums nodot datus.

 • Citi kredītu un finanšu pakalpojumu sniedzēji vai tamlīdzīgas iestādes, kurām mēs nosūtām personas datus, lai uzturētu ar jums līgumiskas attiecības (piemēram, korespondētājbankas, kredītinformācijas biroji).

 • Citi mūsu Grupas uzņēmumi, kas veic riska kontroles procesu saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem vai oficiālu prasību.

Mūsu uzņēmums cieši sadarbojas ar GRENKE AG (Neuer Markt 2, 76532 Bādenbādene, Vācija – GRENKE Bank AG mātesuzņēmumu), piemēram, saistībā ar līzinga līgumu administrēšanu, kredītlēmuma pieņemšanas procesu, pamatojoties uz vērtējumu, mārketingu, IT iepirkumiem un programmatūras licencēšanu, līzinga aktīvu apdrošināšanu, kontroli un līzinga produktu izstrādi. Lai nodrošinātu līzinga maksājumu veikšanu ar tiešā debeta procesu, mūsu uzņēmums sniedz datus GRENKE AG Finanšu nodaļai un izmanto tās resursus.

Ja atbilstoši minētajiem datu apstrādes pamatiem, jūsu datu apstrādē piedalās vēl citas personas, mēs apņemamies pārbaudīt, lai šīs personas apstrādā jūsu personas datus atbilstoši GDPR un citu privātumu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

 

5. Vai dati tiek sūtīti uz trešo valsti vai kādu starptautisko organizāciju?

 

Ikdienas saimnieciskajā darbībā klientu personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti trešajās valstīs, kas neietilpst ES/EEZ. Dati tiks nosūtīti uz trešajām valstīm ārpus ES/EEZ, ja: 

 • tas ir nepieciešams izpildīt jūsu rīkojumus (piemēram, maksājuma uzdevumus),

 • tas ir noteikts tiesību aktos (piemēram, paziņojums obligāti jāsniedz saskaņā ar nodokļu jautājumus reglamentējošiem tiesību aktiem); vai

 • ja jūs esat mums sniedzis piekrišanu šādi rīkoties.

 

6. Kā mani dati tiek apstrādāti mājaslapā?

 

Ja vien nav norādīts citādi, mēs jūsu datus mājaslapā šādi apstrādājam tikai nolūkā apstrādāt jūsu pieprasījumu (GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) vai sakarā ar mūsu likumīgajām interesēm (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts):

 

a. Izmantošanas dati

 

Ik reizi, kad piekļūstat lapai vai failam, procedūras laikā žurnālfailā automātiski tiek saglabāti vispārīgie dati. Dati tiek saglabāti tikai ar sistēmu saistītos un statistikas nolūkos vai arī, noteiktos izņēmuma gadījumos, kā norādes uz kriminālu rīcību.

Mēs šos datus izmantojam, lai uzlabotu savu mājaslapu un dažādās vietnes lapās un vairākās gala ierīcēs piedāvātu jums saturu atbilstoši jūsu interesēm. Izmantošanas dati šajā procesā netiek kombinēti ar personalizētiem datiem. Ja jūs izlemjat nosūtīt mums savus datus, attiecīgiem datiem tiks veikta rezerves kopija, lai nodrošinātu, ka tehnikas vai programmatūras kļūdu dēļ jūsu dati netiek bojāti vai zaudēti. Tas pats attiecas arī uz jūsu sistēmā saglabātajiem datiem. Drošības apsvērumu dēļ mēs saglabāsim jūsu IP adresi.

Mēs neveidojam pārlūkprogrammas vēsturi. Dati netiek pārsūtīti trešajām personām vai citādi apstrādāti, ja vien tas nav noteikts kā juridisks pienākums.

 

Konkrēti, no katra apstrādes pieprasījuma tiek saglabāts šāds datu kopums:

 • Izmantotā gala ierīce;

 • Izmantotā faila nosaukums;

 • Pieprasījuma datums un laiks;

 • Laika zona;

 • Pārraidīto datu apjoms;

 • Paziņojums par to, vai  pieprasījums ir bijis veiksmīgs;

 • Izmantotās tīmekļa pārlūkprogrammas veida apraksts;

 • Izmantotā operētājsistēma;

 • Iepriekš apmeklētā lapa;

 • Piekļuves nodrošinātājs;

 • Lietotāja IP adrese.

b. Saziņa ar mums/pieprasījumi

 

Ja jūs ar mums sazinieties (piemēram, izmantojot saziņas formas), mēs saglabāsim jūsu datus jūsu pieprasījuma apstrādes nolūkos un arī gadījumam, ja būs nepieciešama tālāka komunikācija ar jums. Pēc jūsu pieprasījuma apstrādes visi dati tiek izdzēsti. Tas neattiecas uz datiem, kuru saglabāšanu nosaka piemērojamie tiesību akti vai citādi noteiktas prasības datu glabāšanai.

 

c. Reģistrācija

 

Mēs izmantojam tikai datus, kas mums sniegti reģistrācijas laikā, lai būtu iespējams izmantot mūsu mājas lapu.

Reģistrācijas procesā mēs apkopojam šādus datus:

 • E-pasta adrese;

 • Lietotājvārds;

 • Parole.

 

d. Informatīvs izdevums

 

Ja jūs sniedzat savu piekrišanu (GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts), mēs labprāt informējam jūs par jaunumiem, nosūtot savu informatīvo izdevumu.

Lai mēs varētu jums nosūtīt informatīvo izdevumu, jums jāievada savs vārds un e-pasta adrese, kā arī papildus varat brīvprātīgi sniegt citu informāciju. Kad būsiet nosūtījis savu e-pasta adresi, mēs jums uz ievadīto e-pasta adresi nosūtīsim elektronisku vēstuli, kurā jums būs jānospiež uz apstiprinājuma saites, lai apstiprinātu ievadīto e-pasta adresi.

Mēs jūsu datus saglabājam tikai nolūkā nosūtīt mūsu informatīvos izdevumus. Mēs jūsu IP adresi un jūsu reģistrācijas datumu saglabājam arī, lai šaubu gadījumā varētu pierādīt, ka esat reģistrējies informatīvo izdevumu saņemšanai.

Jūs jebkurā laikā varat atteikties no informatīvo izdevumu saņemšanas, vēstules apakšā nospiežot saiti 'Atteikties'.

 

e. Sīkdatņu izmantošana

 

Lai padarītu mūsu mājaslapu apmeklēšanu patīkamu un varētu izmantot noteiktas funkcijas, mēs dažādās lapās izmantojam sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kas saglabāti jūsu gala ierīcē. Dažas no mūsu izmantotajām sīkdatnēm tiek izdzēstas pārlūkprogrammas sesijas beigās, t.i., tiklīdz aizverat savu pārlūkprogrammu (sesijas sīkdatnes). Citas sīkdatnes saglabājas jūsu gala ierīcē un ļauj mums vai mūsu partneru uzņēmumiem atpazīt jūsu pārlūkprogrammu nākamā apmeklējuma laikā (pastāvīgās sīkdatnes).

Sīkdatnes nenodrošina piekļuvi citiem jūsu datora failiem un neatklāj jūsu e-pasta adresi.

Vairumam pārlūkprogrammu ir iestatījumi, kas nozīmē, ka tie automātiski piekrīt sīkdatņu izmantošanai. Ja jūsu pārlūkprogrammā ir saglabāti sīkdatņu standarta iestatījumi, visi procesi tiks veikti fonā nepamanīti. Taču jūs šos iestatījumus varat nomainīt savā interneta pārlūkā.

Jūs varat savu pārlūkprogrammu pielāgot tā, lai būtu informēts par sīkdatņu iestatīšanu un varētu pieņemt atsevišķus lēmumus par to apstiprināšanu vai noteiktos gadījumos izslēgtu sīkdatņu izmantošanas iespēju.

Ja jūs ierobežojat sīkdatņu izmantošanu, mūsu mājaslapā var tikt ierobežotas atsevišķas funkcijas.

 

f. Diapazona analīze, izmantojot Matomo

 

Mums ir likumīga interese (t.i., interese par mūsu mājaslapas analīzi, optimizāciju un izmaksu efektīvu darbību GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta izpratnē) par Matomo, statistiskai lietotāju piekļuves novērtēšanai izstrādātas atvērtā koda programmatūras izmantošanu.

Jūsu IP adrese pirms saglabāšanas tiek saīsināta. Matomo izmanto sīkdatnes, kas ir saglabātas lietotāju datoros un nodrošina iespēju analizēt, kā lietotāji izmanto šo tiešsaistes pakalpojumu. Šīs darbības laikā lietotājiem var tikt izveidoti profili ar pseidonīmu. Sīkdatņu ģenerētā informācija par to, kā jūs izmantojat šo tiešsaistes tālākpārdevēja portāla pakalpojumu, tiek saglabāta mūsu serverī un netiek nosūtīta trešajām personām.

Iebilst pret šādu datu apstrādi jūs varat šādi:

 
 

g. Iegulti YouTube video

 

Saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm mēs veicam YouTube video iegulšanu savā mājaslapā; šie video tiek uzglabāti www.youtube.com, un tos var noskatīties nepastarpināti mūsu mājaslapā.

 

Ja jūs apmeklējat mūsu mājaslapu, YouTube tiek informēts, ka jūs esat atvēris attiecīgo saiti mūsu mājaslapā. Turklāt tiek pārraidīti iepriekš 6. panta a) apakšpunktā uzskaitītie dati. Tas notiek neatkarīgi no tā, vai jums ir YouTube konts, kurā esat pieteicies, vai nav. Ja esat pieteicies Google, jūsu dati būs piesaistīti tieši jūsu kontam. Ja jūs nevēlaties, lai dati tiktu saistīti ar jūsu YouTube profilu, jums pirms pogas nospiešanas jāpabeidz sesija. YouTube saglabā jūsu datus kā lietotāja profilu un izmanto tos mārketingam, tirgus izpētei un/vai tās mājaslapas pielāgošanai. Konkrēti, jūsu dati tiek šādi izvērtēti (pat gadījumā, ja jūs neesat pierakstījies), lai nodrošinātu personalizētu reklāmu un informētu citus sociālā tīkla lietotājus par jūsu darbību mūsu tīmekļa vietnē. Jums ir tiesības iebilst pret šādu lietotāja profila izveidi; ja vēlaties izmantot šīs tiesības, jums jāsazinās ar YouTube.

 

Sīkāku informāciju par YouTube veikto datu apkopošanas un apstrādes apjomu un mērķi skatīt konfidencialitātes politikā. Konfidencialitātes politika ietver arī papildu informāciju par jūsu tiesībām atsaukt piekrišanu un to, kā konfigurēt pārlūkprogrammu, lai aizsargātu savu konfidencialitāti: policies.google.com/privacy.

 

Google jūsu personas datus apstrādā arī ASV un darbojas saskaņā ar ES-ASV konfidenciālās informācijas aizsardzības programmu – privātuma vairogs.

 

7. Kā dati tiek apstrādāti izplatītāju portālā?

Vietnē https://gfs.grenke.de mēs nodrošinām piekļuvi reģistrētajiem izplatītājiem savam lietotāja kontam mūsu izplatītāju portālā, kurā Jūs kā izplatītājs vai jūsu izvēlētais darbinieks variet izmantot šādas funkcijas.

 

a. Reģistrācija

 

Reģistrācijas procesa ietvaros mēs iegūstam šādus datus:

 • uzņēmuma firma un adrese;

 • kontaktinformācija (biroja tālruņa numurs, oficiālais e-pasts, atbildīgās personas kontaktdati);

 

Brīvprātīgi var ievadīt arī citus (papildu) datus, lai individualizētu savu lietotāja kontu.

Kā izplatītājs jūs varat piešķirt izvēlētajiem darbiniekiem piekļuvi jūsu lietotāja kontam mūsu izplatītāju portālā.

 

b. Funkcijas

 

Mūsu sadarbības partneru izveidotajā portālā mēs piedāvājam šādas funkcijas:

 • Piedāvājumu un pieprasījumu izveide un uzglabāšana;

 • Jau saglabāto piedāvājumu, pieprasījumu un līgumu arhīvs;

 • Izplatītāja lietotāju kontu administrēšana;

 • Elektroniskā līguma (eContract) noslēgšanas uzsākšana.

   

c. Datu apstrāde

 

Reģistrācijas vai funkciju izmantošanas laikā uzrādītos datus mēs izmantojam, ciktāl tas ir nepieciešams, lai izpildītu attiecīgo izplatītāju portāla funkciju, līgumu vai veiktu pirmslīguma pasākumus, kas notiek atbilstoši GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktam.
Ciktāl nepieciešams, mēs apstrādājam iegūtos datus līgumisko attiecību pastāvēšanas laikā un arī pēc faktiskās līguma izpildes, lai aizsargātu mūsu vai trešo personu likumīgās intereses, jo īpaši sadarbībā un datu apmaiņai ar kredītinformācijas birojiem, citām uzziņu institūcijām un datu bāzēm (piemēram, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CREFO Rating", "FIRMAS.LV" SIA ) maksātspējas vai kredītrisku noteikšanai kreditēšanas darījumos.

 

d. Atbildība

 

Ciktāl jūs ievadāt datus izplatītāju portālā aprakstītajai apstrādei, jūs esat atbildīgs par iegūšanas un reģistrācijas pieļaujamību izplatītāju portālā vai jebkādām ar to saistītām datu aizsardzības prasībām, tajā skaitā par sniegto datu precizitāti un aktualitāti. Ja ir mainījušies jūsu ievadītie dati, jums šīs ziņas nekavējoties ir jāizlabo lietotāja konta personīgajos iestatījumos.

Tā ir jūsu atbildība un jums ir jānodrošina, ka piekļuve jūsu izveidotajam lietotāja kontam ir ekskluzīvi iespējama tikai jums vai jūsu pilnvarotajām personām. Ja jums ir aizdomas, ka nepilnvarotai trešajai personai ir zināmi jūsu piekļuves dati vai tā varētu tos iegūt, jums nekavējoties par to ir jāinformē mūs, izmantojot šeit norādīto kontaktinformāciju.

 

Jūs esat atbildīgs atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem par katru darbību, kas veikta mūsu izplatītāju portālā, izmantojot Jūsu piekļuves datus.

 

Savukārt mēs esam atbildīgi par datu aizsardzības prasībām atbilstošu apstrādi un datu drošību, veicot datu apstrādi, kas aprakstīta iepriekšējā punktā.

 

e. Paroles

 

Piekļuve izveidotajam lietotāja kontam ir iespējama tikai pēc personīgas paroles ievadīšanas. Jums vai jūsu darbiniekiem ir pienākums izvēlēties drošu paroli un aizsargāt attiecīgo paroli no trešo personu piekļuves.

 

f. Atsaukšanas un konta dzēšanas iespēja

 

Jūs varat jebkurā brīdī dzēst reģistrētos datus izplatītāju portālā, kā arī jebkurā laikā varat slēgt lietotāja kontu administrācijas sadaļā.

 

Tas ļaus arī iebilst pret tādu personas datu uzglabāšanu, kas ir ievadīti reģistrācijas laikā un lietošanas ietvaros.

 

Pie mums uzglabātie dati tiek arī izdzēsti, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami tam mērķim, kuram tie tika iegūti, un šāda datu dzēšana nav pretrunā ar datu glabāšanas pienākumiem. Ja dati netiek dzēsti, jo tie ir nepieciešami citiem un likumīgiem apstrādes mērķiem, šo datu apstrāde tiek ierobežota, t. i., dati tiek apstrādāti tikai konkrētiem leģitīmi pamatotiem mērķiem. Tas attiecas, piemēram, uz lietotāju datiem, kuri jāuzglabā ar komercdarbību vai nodokļu tiesībām saistīto apsvērumu dēļ.

 

g. Aizliegtās darbības

 

Jums ir aizliegtas jebkādas darbības jūsu lietotāja kontā, kuru rezultātā tiktu pārkāpti spēkā esošie tiesību akti vai trešo personu tiesības. It īpaši jums nav ļauts izmantot tādu saturu, ar kuru citi lietotāji vai trešās personas tiktu aizskartas vai apmelotas. Ievietojot savu saturu mūsu izplatītāju saturā, kā arī sazinoties ar citiem lietotājiem, jums ir aizliegtas turpmāk minētās darbības neatkarīgi no tā, vai tās radītu jebkādu tiesību aktu pārkāpumu:

 • vīrusu, Trojas zirgu un citu ļaunprātīgu programmu izplatīšana;

 • surogātpasta vai spamu, kā arī ķēdes vēstuļu sūtīšana;

 • uzmākšanās citiem lietotājiem;

 • aicinājums citiem lietotājiem atklāt paroles vai personas datus, lai izmantotu tos nelikumīgiem mērķiem.

   

8. Cik ilgi mani dati tiek saglabāti?

 

Mēs apstrādājam un uzglabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu savas līgumiskās un likumīgās saistības. Jūsu personas datu glabāšanas perioda noteikšanai mēs ņemam vērā, piemēram, grāmatvedības, komerctiesisko, civiltiesisko, ka arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Lūdzu, ievērojiet, ka mūsu darījuma attiecības ir ilgstošas saistības, kas ilgst daudzus gadus.

 

Ja dati līgumisko saistību vai likumīgo prasību izpildei vairs nav nepieciešami, tie periodiski tiks izdzēsti, ja vien nebūs nepieciešama tālāka pagaidu apstrāde šādos nolūkos:

 • lai izpildītu prasības saistībā ar datu saglabāšanu saskaņā ar Komerclikumu un Civillikumu;

 • lai izpildītu pienākumus saistībā ar datu saglabāšanu saskaņā grāmatvedību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

 • lai izpildītu pienākumus saistībā ar datu saglabāšanu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo nodokļu regulējumu (likums “Par nodokļiem un nodevām”, Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, Pievienotās vērtības nodokļa likums, u.c.);

 • lai izpildītu prasības saistībā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu.

 

Minētajos tiesību aktos paredzēta prasība, ka dati jāuzglabā/jādokumentē līdz pat desmit gadiem (noilguma termiņi), tomēr, ievērojot datu minimizēšanas principu atbilstoši GDPR 5. panta 1.punkta c) apakšpunktam, mēs individuāli izvērtējot katru gadījumu atsevišķi lemjam par datu saglabāšanas nepieciešamību un šādu glabāšanas periodu.

 

9. Kādas ir manas datu aizsardzības tiesības?

 

Katrai personai, kas uzskatāma par datu subjektu GDPR 4. panta 1. punkta izpratnē un ar kuru mēs sadarbojamies, ir tiesības:

 • piekļūt saviem datiem un saņemt attiecīgu informācijai saskaņā ar GDPR 15. pantu,

 • pieprasīt labot un papildināt neprecīzus datus saskaņā ar GDPR 16. pantu,

 • pieprasīt dzēst personas datus saskaņā ar GDPR 17. pantu,

 • panākt personas datu apstrādes ierobežojumus saskaņā ar GDPR 18. pantu,

 • uz datu pārnesamību saskaņā ar GDPR 20. pantu,

 • iebilst pret datu apstrādi saskaņā ar GDPR 21. pantu.

 

Katrai personai ir arī tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādē. Latvijas Republikā tā ir Datu valsts inspekcija.

Uzraudzības iestādes kontaktinformācija:

Datu valsts inspekcija

Adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Riga, LV-1011, Latvia;

Telefona numurs: +371 67 22 31 31;

e-pasts: infoanti spam bot@dvi.govanti spam bot.lv;

Mājaslapa: www.dvi.gov.lv.

 

Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu mums sniegto piekrišanu apstrādāt jūsu personas datus. Tas attiecas arī uz to piekrišanas paziņojumu atsaukšanu, ko mēs bijām saņēmuši pirms 2018. gada 25. maija, kad tika uzsākta GDPR piemērošana. Lūdzu, ievērojiet, ka šis atsaukums būs spēkā tikai no tā brīža, kad tas ir paziņots mums ar nosacījumu, ka jūsu personas datu apstrādei nepastāv cits tiesisks pamatojums atbilstoši GDPR 6. pantam. Jūsu atsaukums nebūs attiecināms uz datiem, kas apstrādāti līdz attiecīgā paziņojuma saņemšanai, kā arī gadījumā, ja pastāv cits leģitīms pamats turpmākai Jūsu personas datu apstrādei.

 

10. Vai man ir jāsniedz dati?

 

Jums ir nepieciešams sniegt personas datus, lai nodibinātu un uzturētu darījuma attiecības un lai uzraudzītu un izpildītu uzņemtās līgumsaistības, kā arī gadījumos, kad piemērojamos tiesību aktos paredzēta obligāta personas datu apstrāde. Bez jūsu personas datu apstrādes mēs nevarēsim ar jums noslēgt līgumu vai arī izpildīt spēkā esošo līgumu.

 

Proti, saskaņā ar noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijas novēršanu reglamentējošo tiesību aktu prasībām mums pirms tiesisku attiecību nodibināšanas jāpārbauda jūsu identitāte, bet līgumisku attiecību noformēšanas brīdī jānoskaidro un jāreģistrē jūsu vārds, dzimšanas dati, adrese un citi personu apliecinoši dati (ja nepieciešams). Lai nodrošinātu iespējas izpildīt šīs saistības, jums jāsniedz mums nepieciešamā informācija saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu un darījuma attiecību laikā nekavējoties jāinformē mūs par jebkādām izmaiņām mums iesniegtajos datos. Ja jūs mums nesniedzat nepieciešamo informāciju un dokumentus, mēs varam atteikt jums uzsākt savstarpēju sadarbību, nodibināt vai turpināt līgumiskās attiecības.

 

11. Cik lielā mērā lēmumu pieņemšana tiks automatizēta?

 

Lai izveidotu un uzturētu lietišķas attiecības, mēs neveicam pilnībā automatizētu lēmumu pieņemšanu saskaņā ar GDPR 22. pantu. Ja mēs izmantojam šo procedūru atsevišķos gadījumos (piemēram, mārketinga nolūkos vai maksātspējas izvērtēšanai), mēs par to jūs informēsim atsevišķi, ja vien to paredz šādai personas datu apstrādei piemērojamie normatīvie tiesību akti.

 

12. Vai jūs veicat profilēšanu?

 

Dažos gadījumos mēs automatizējam jūsu datu apstrādi nolūkā izvērtēt noteiktus jūsu personības aspektus (profilēšana). Mēs veicam profilēšanu šādos gadījumos (piemēram):

 • Saskaņā ar tiesību un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām mums ir saistoša cīņa pret noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu un noziedzīgām darbībām, kas varētu apdraudēt mūsu aktīvus. Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi arī pastāvošās sadarbības ietvaros (tajā skaitā maksājumu darījumu laikā). Šie pasākumi tiek veikti arī nolūkā nodrošināt jūsu aizsardzību.

 • Mēs izmantojam novērtēšanas rīkus, lai sniegtu jums interesējošu informāciju un konsultācijas par produktiem (precēm un pakalpojumiem), kas ir līdzīgi tiem, kurus esiet iepriekš iegādājies vai izmantojis pie mums. Tādējādi ir iespējams nodrošināt savstarpēju komunikāciju (tajā skaitā veikt tirgus izpēti un dalību aptaujās) un piedāvāt jums mūsu produktus atbilstoši jūsu vajadzībām.

 • Apstrādājot un izpētot jūsu kredītinformāciju, mēs veicam kredītspējas un kredītspējas un kredītriska vērtēšanu. Šī procesa gaitā tiek aprēķināta iespēja, ka klients spēj izpildīt savas maksājumu saistības saskaņā ar līgumu. Šajā aprēķinā tiks ņemta vērā maksātspēja, izdevumi, esošās saistības, nodarbinātība, darba devējs, darba stāžs, iepriekšējo lietišķo attiecību pieredze, iepriekšējo aizdevumu atmaksa saskaņā ar līgumiem, kā arī, piemēram, informācija no licencētiem kredītvadības un kredītrisku parvaldības informācijas pakalpojumu sniedzējiem. Vērtēšana tiek balstīta uz akreditētu matemātiski statistisku procedūru, kas ir izmēģināta un pārbaudīta, tajā skaitā uz licencētu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datu atkalizmantošanas uzņēmumu sniegtajiem datiem. Aprēķinātie vērtēšanas rezultāti palīdz mums pieņemt lēmumus par produktu pārdošanas apjomiem, kā arī šie rezultāti tiek ņemti vērā ikdienas riska pārvaldības procedūrās.

 

Informācija par jūsu tiesībām iebilst pret savu personas datu apstrādi saskaņā ar GDPR 21. pantu

  

1. Tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi atsevišķos gadījumos

 

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas tiek veikta, pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta e) apakšpunktu (datu apstrāde sabiedrības interesēs) un 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (leģitīmo interešu ievērošana) ar jūsu konkrēto situāciju saistītu iemeslu dēļ, turklāt tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi attiecināmas arī uz profilēšanu, kas pamatojas uz minētajiem noteikumiem.

 

Ja jūs iebilstat pret savu personas datu apstrādi, mēs jūsu personas datus vairs neapstrādāsim, izņemot gadījumus, kad spēsim pierādīt, ka pastāv pārliecinoši likumīgi apstrādes iemesli, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai arī kad apstrādes mērķis ir īstenot vai aizstāvēt mūsu vai trešo personu likumīgās prasības.

 

2. Tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešās reklāmas nolūkos

 

Atsevišķos gadījumos mēs jūsu personas datus apstrādāsim tiešās reklāmas nolūkos. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi šādas reklāmas nolūkos; tas attiecas arī uz profilēšanu, ja tā ir saistīta ar šāda veida tiešo reklāmu.

 

Ja jūs iebilstat pret savu personas datu apstrādi tiešās reklāmas nolūkos, mēs jūsu personas datus šādos nolūkos vairs neapstrādāsim.

 

Iebildumus pret personas datu apstrādi var izteikt jebkādā veidā, sazinoties ar mums izmantojot šādu kontaktinformāciju:

 

SIA "GC Leasing Baltic"

Datu aizsardzības speciālistam

Vienības gatve 109

LV-1058, Rīga

Latvija

E-pasta adrese: datu-aizsardzibaanti spam bot@grenkeanti spam bot.lv